Rhifyn 12 - Edrych ’nôl

Eleni ...

Mae Sam yn edrych ’nôl dros y flwyddyn ...

30 Mawrth, 2016

Medi:

Dechreuais i chwarae yn y band yn yr ysgol achos dw i’n mwynhau chwarae’r drymiau (ac mae Jo yn canu’r ffliwt! Dw i’n hoffi Jo!)

Hydref:

Aeth Matt, Paul, Bex, Assha a fi i gig yn y parc ond roedd hi’n ddiflas iawn achos roedd hi’n bwrw glaw.

Tachwedd:

Yn yr ysgol, helpais i i godi arian at Blant mewn Angen. Gwisgais i wisg ffansi a rhedais i o gwmpas y cae.

Es i i weld Rali GB gyda Jordan.

Rhagfyr:

Es i i barti Nadolig yn yr ysgol ar Ragfyr 18. Roedd e’n hwyl achos roedd y bwyd yn flasus iawn ac roedd y gerddoriaeth yn wych. Dawnsiais i gyda Jo – noson grêt!

Ionawr:

Ces i gerdyn Santes Dwynwen oddi wrth rywun yn y dosbarth. Dw i ddim yn gwybod pwy! (Jo efallai? Gobeithio!)

Chwefror:

Fy mhen-blwydd.

Ces i syrpreis gwych – tocynnau i fynd i’r O2 yn Llundain gyda Dad i weld y nitro circus.

Gwelais i bobl yn gwneud styntiau ar eu beiciau. Roedden nhw’n anhygoel!

Mawrth:

Dydd Gŵyl Dewi – bwyton ni fwyd o Gymru yn y wers Gymraeg. Dydd San Padrig – gwisgon ni ddillad gwyrdd i’r ysgol. Roedd y Pennaeth yn edrych yn cŵl iawn mewn sbectol haul! 

Ebrill:

Bwytais i lawer o wyau Pasg – gormod o wyau Pasg!

Mai:

Es i i’r penwythnos Fictoraidd yn Llandudno. Roedd llawer o bobl yn gwisgo hen ddillad ac roedd hen ffair yn y dref.  Roedd e’n hwyl.

Mehefin:

Es i i Eisteddfod yr Urdd achos roeddwn i’n chwarae’r drymiau yn y band.  Roedd y band yn ardderchog a bod yn onest ond enillon ni ddim. Dim otsy flwyddyn nesa efallai ...

Geirfa
Geirfa
eleni this year
drymiau drums
diflas miserable
codi to raise
Plant mewn Angen Children in Need
cerddoriaeth music
oddi wrth from
rhywun someone
efallai perhaps
gobeithio hope so
tocynnau tickets
anhygoel incredible
pennaeth head teacher
gormod o too many
Dim ots! Never mind!
y flwyddyn nesa next year

 

 


Beth ydy’r geiriau Saesneg?

gwisg ffansi

styntiau

sbectol haul