Rhifyn 14 - Disgrifio

Cyflym!

Lluniau: Ben Lovell

   
Enw: Ben Lovell
Byw: Llanelwy
Oed: 22
Diddordebau: Cadw’n heini, chwaraeon
Prif ddiddordeb: Rasio i lawr bryn ar gefn beic

Safle:

 

2015: 1af yng Nghymru; 7fed ym Mhrydain

2012: 1af yng Nghymru

Beth ydy rasio i lawr bryn ar gefn beic?

Wel, rhaid rasio i lawr bryn ar gefn beic?. Mewn ras, mae pawb yn rasio ar eu pen eu hunain. Y person i orffen y cwrs yn yr amser cyflymaf sy’n ennill.

 

Disgrifiwch rasio i lawr bryn ar gefn beic.

Hwyl! Cyffrous!  Cyflym –  tua 60km – 70 km yr awr

 

Disgrifiwch drac.

Serth! Garw! Cerrig, coed a mwd.

 

Ydy o’n beryglus?

Ydy – yn beryglus iawn. Dw i wedi torri fy ngarddwrn a fy nghefn.

 

Beth ydych chi’n gwisgo?

Dw i’n gwisgo helmed dros fy wyneb, gogls, padiau ar y pengliniau, padiau ar y penelinoedd a back protector.

 

Beth ydy’r categorïau?

Mae categori o dan 12 oed, o dan 14 oed, o dan 16 oed ac o dan 18 oed.

Ar ôl 18 oed, mae’r categorïau yma:

Elite – dyna ble dw i’n rasio

Arbenigwr (Expert)

Meistr (Master)

Uwch (Senior)

Vectrin ar gyfer pobl dros 40 oed.

 

Oes llawer o draciau yng Nghymru?

Oes, mae llawer o draciau da iawn yng Nghymru, e.e. Cwm Carn a Bike Park Wales yn Ne Cymru, Antur Stiniog, Revolution Bike Park a Llangollen yng Ngogledd Cymru. Mae traciau ardderchog yng Nghymru achos mae llawer o fynyddoedd yma.

 

Pa un ydy’r trac mwya anodd?

Fort William, yn yr Alban. Dyna’r trac mwya anodd.

 

Sut ydych chi’n paratoi?

Dw i’n mynd allan ar y beic bob wythnos. Dw i'n beicio i lawr bryn bob penwythnos. Dw i’n mynd i’r ganolfan hamdden i godi pwysau achos rhaid bod yn heini iawn i rasio lawr bryn.

 

Beth ydych chi’n bwyta i baratoi ar gyfer ras?

Llawer o garbohydradau, e.e. pasta, a dw i’n bwyta bananas a jelly babies ar ddiwrnod ras.

 

Ydy’r beic yn debyg i feic cyffredin?

Rhaid cael beic cryf – llawer cryfach na beic cyffredin. Rhaid cael teiars cryfach – mae gwahanol fathau o deiars a rhaid penderfynu ar y teiars ar y diwrnod. Dw i’n cario llawer o deiars yn y fan.

 

Pa fath o berson sy’n dda am rasio i lawr bryn ar gefn beic?

Person heini – rhaid bod yn heini iawn. Os dydych chi ddim yn heini, dydych chi ddim yn mynd i orffen y ras. Os dydych chi ddim yn heini, mae’ch ymennydd chi’n araf ac rydych chi’n gwneud camgymeriadau.

 

Pryd ydych chi’n rasio?

Rhwng mis Mawrth a mis Hydref.

Geirfa
   
Llanelwy St Asaph
rasio i lawr bryn ar gefn beic downhill mountain biking
safle position
ar eu pen eu hunain by themselves
yr amser cyflyma the fastest time
serth steep
garw rough
cerrig stones
garddwrn wrist
cefn back
pengliniau knees
penelinoedd elbows
mwya anodd most difficult
codi to lift
pwysau weights
cyffredin ordinary
cryf strong
cryfach stronger
ymennydd brain
camgymeriadau mistakes

Edrychwch
   
mwya cyflym / cyflyma fastest
mwya anodd / anodda most difficult