Dangos A - Y
Cymraeg
Saesneg
Disgrifiad
C.C.
B.C.
cacennau cri
Welsh cakes
cadair, cadeiriau
chair, chairs
cadw
to keep
cadw allan
to keep out
cadw’n gynnes
to keep warm
cadw’n heini
to keep fit
cae
field
caeau
fields
cael
to be allowed to
Caerloyw
Gloucester
caets
cage
caethweision
slaves
Calan Gaeaf
Hallowe’en
caled
hard
calon
heart
camgymeriad
mistake
camgymeriadau
mistakes
camp
sport
campfa
the gym
caneuon
songs
cannoedd a miloedd
hundreds and thousands
canol
centre
canolfan
centre
canolfan ddringo
climbing centre
canolfan hamdden
leisure centre
canolfan siopa
shopping centre
canran
percentage
canrannau
percenteges
cant y cant
a hundred percent
canu’r gloch
to ring the bell
capan
cap
caplan
chaplain
carcharor
prisoner
caredig
kind
caredigrwydd
kindness
cariad
boyfriend
carreg, cerrig
stone, stones
cart
cart
cartref
home
caru
to love
cas
nasty, cruel
caseg eira
huge snowball
casglu
to collect
casglwch
collect
cawl
broth, soup
cawod
shower
ceblau
cables
cefn
back
cefn, cefnau
back, backs
cefndir
background
cefnogi
to support
ceffylau
horses
ceg
mouth
ceir
cars
celf
art
cenedlaethol
national
cenhinen
leek
cerbydau rhyfel
chariots
cerdd
poem
cerddorfa
orchestra
cerddoriaeth
music
cerflun
sculpture
cerfluniau
sculptures
cerflunwyr
sculptors
cerrig
stones
ci, cŵn
dog, dogs
cic focsio
kickboxing
cicio
to kick
cig
meat
cig eidion
beef
cig oen
lamb
clasurol
classical
clir
clear
clirio
to clear
cliwiau
clues
clogyn
cloak
clogyn
cape
cloi
to lock
clust
ear
clustdlws perl
pearl earing
clustiau
ears
clustog
cushion
clwb, clybiau
club, clubs
clyd
cosy
clymu
to tie
clyweliadau
auditions
cnap
puck
cnau
nuts
cnau mwnci
peanuts
cnoi
to chew
cobiau
Welsh cobs
codi
to pick up, get up, raise, to rise up
codi
to pick up
codi
to lift
codi arian at
to raise money for
codio
to code
coedwig
woods, forest
coedwigoedd
forests
coelcerth
bonfire
coes
leg
coesau
legs
cof
memory
cofia
remember
cofio
to remember
cofiwch
remember
cofleidio
to hug
cofleidiodd
to hug
coginio
to cook
cogydd
chef, cook
colofn
column
colled
loss
colli
to lose
copa
summit
copio
copied
corff
body
coridor
corridor
corryn
spider
cors
bog
corynnod
spiders
crefydd, crefyddau
religion, religions
crempog
pancake
creodd
created
creu
to create
creulon
cruel
crib iâr
hen's comb
criw
crew
croen
skin
croesi
to cross
crwn
round
cry, cryf
strong
cryf
strong
cryfach
stronger
cuddio
to hide
cul
narrow
cur pen
headache
curo
to beat
cweryla
to quarrel
cwmni
company
cwmni, cwmnïau
company, companies
cŵn
dogs
cŵn poeth
hot dogs
cwpwrdd
cupboard
cwpwrdd, cypyrddau
cupboard, cupboards
cwrdd
to meet
cwrs
course
cwrt
court
cwrtais
polite
cwrw
beer
cwt
tail
cwympo = syrthio
to fall
cychod
boats
cychod achub
lifeboats
cyfarfod
to meet
cyfarfod
meeting
cyfarfod â
to meet
cyfarfod â = cwrdd â
to meet
cyfarwyddiadau
directions
cyfeillgar
friendly
cyfeiriad
address
cyfergyd
concussion
cyfesurynnau
co-ordinates
cyflwyniad
presentation
cyflwyno
to introduce
cyflwyno
to present
cyflwynydd
presenter
cyflym
fast
cyfnewid
to exchange
cyfoethog
rich
cyfres
series
cyfrifiadur, cyfrifiaduron
computer, computers
cyfforddus
comfortable
cyffredin
common
cyffredin
ordinary
cyffrous
exciting
cyffuriau
drugs
cyngerdd
concert
cyngor
advice, council
cylch, cylchoedd
hoop,-s, circle,-s
cylchgrawn
magazine
cylchgrawn, cylchgronau
magazine, magazines
cylchgronau
magazines
cyllell
knife
cymeriad
character
cymeriadau
characters
cymhareb
ratio
cymharu
to compare
cymharwch
compare
Cymry
Welsh people
cymryd
to take
cymysgu
to mix
cyn
before
cyn bo hir
before long, soon
cyn cael
before having
cyn gadael
before leaving
cyn hyn
before this
cyn i’r tegell ferwi
before the kettle boiled
cynffon
tail
cynhwysion
ingredients
cynilo
to save
cynllun
scheme
cynllunio
to design
cynnal
to hold (an event)
cynnes
warm
cynnwys
to include
cynrychioli
to represent
cyntaf
first
cypyrddau
cupboards
cyrraedd
to arrive
cyrhaeddon ni
we arrived [at], we reached
cysglyd
sleepy
cysgu
to sleep
cystadlaethau
competitions
cystadleuaeth
competition
cystadleuwyr
competitors
cystadlu
to compete
cysylltu
to contact
cysylltwch â
contact
cytuno
to agree
cyw iâr
chicken
cywir
correct
cywiro
to correct