Dangos A - Y
Cymraeg
Saesneg
Disgrifiad
y byd
the world
y cant
per cent
y Deyrnas Unedig
the United Kingdom
y diwrnod mawr
the big day
y drefn gywir
the right order
y Drenewydd
Newtown
y ddaear
the ground
y Ddaear
the Earth
y ddraig
the dragon
y Ddraig Goch
the Red Dragon
y farchnad
the market
y flwyddyn nesa
next year
y ffilm yna
that film
y gadair goch
the hot seat
y ganolfan siopa
the shopping centre
y lle iawn
the right place
y Lleuad
the Moon
y newyddion
the news
y peth yma
this thing
y rhain
these
y tro nesaf
next time
y tro yma
this time
y Tuduriaid
the Tudors
y we
the internet
ych a fi!
yuck! / ugh!
ychydig o
a little
ym mhob
in every
ym myd
in the world of
yma
here
ymarfer
to practise, train
ymarfer
to rehearse
ymarfer
to exercise
ymarfer corff
physical exercise
ymarferion
rehearsals
ymchwil
research
ymchwil marchnad
market research
ymennydd
brain
ymlacio
to relax
ymladd
fighting, to fight
ymlaen
forward
ymolchi
to have a wash
ymuno â
to join
ymwelwyr
visitors
yn afiach
unhealthily
yn ail
secondly
yn aml
often
yn bell
far
yn bellach
further
yn brysur
busy
yn dawel
quietly
yn debyg i
similar to, like
yn drydydd
thirdly
yn ddewr
bravely
yn ddig
angry, cross
yn ddigon da
good enough
yn ddwfn
deeply
yn enwedig
especially
yn erbyn
against
yn falch
pleased, proud
yn fawr
very much
yn flin
angry, cross
yn fwy a mwy poblogaidd
more and more popular
yn fwy gofalus
more careful
yn fwy heini
fitter
yn fwy iach
more healthily, more healthy
yn fy marn i
in my opinion
yn galed
hard
yn grac
angry, cross
yn gryf
strong (ly)
yn gwrtais
politely
yn gyflym
quickly
yn gyfforddus
comfortable
yn gyffredin
(in) common
yn gynta
firstly
yn gyntaf
firstly
yn gysylltiedig â
associated with
yn iach
healthily
yn lle
instead of
yn ôl
ago
yn ôl
back
yn ôl
according to
yn sownd i
attached to
yn sydyn
suddenly
yn syth
straight
yn union
exactly
yn well
better
yn well na
better than
yn wên o glust i glust
smiling like a Cheshire cat
yn wên o glust i glust
like a Cheshire cat; smiling from ear to ear
yn wreiddiol
originally
yn wyllt gacwn
furious
yn y wers
in the lesson
yn y wlad
in the country
yn ymyl
near
yn ystod
during
yna
then
ynddo fe
in it
ynddyn nhw
in them
yno
there
ynys
island
ynysoedd
islands
yr Almaen
Germany
yr amser cyflyma
the fastest time
yr ardal
the area
yr ardd
the garden
yr awyr agored
the open air
yr Elyrch
the Swans
yr Oes Efydd
the Bronze Age
yr un amser
the same time
yr un pryd
the same time
yr Wyddfa
Snowdon
yr Ynys Las
Greenland
ysbiwyr
spies
ysblennydd
splendid
ysbryd, ysbrydion
ghost
ysbrydion
ghosts
ysbytai
hospitals
ysbyty
hospital
ysgafn
light
ysgol
ladder
ysgrifennwch
write
ysgyfarnog
hare
ystadegau
statistics
ystafell fyw
living room
ystafell ymolchi
bathroom
yswiriant
insurance